Prairie Ridge Hospital Elbow Lake, MN 2018 Horton 533 Type III Remount